BENVINGUTS

Contactar       Mapa web       Política de Privacitat      

Notícies »

La Vila

informació general

on som

el municipi

Ajuntament

composició

serveis municipals

normes municipals

enllaços

Associacions

Agricultura i Ramaderia

Urbanisme

planif. urbanística

Cultura

entitats

setmana cultural

Festes

Joventut

Esports

Ensenyament

Tauler d'Anuncis

plens

Perfil Contractant

licitacions en curs

adjudicacions

Cartografia digital

visor municipal

 > Ajuntament > Normes municipals >

Normes Municipals


» Ordenances

 • Ordenança Municipal Reguladora de l'Emplaçament i de les Mesures Correctores a disposar en les Activitats Ramaderes.
  (BOP núm. 101 - 20 d'Agost 1996) descàrrega
 • Ordenança Municipal Reguladora dels Camins Municipals de Soses. (BOP núm. 148 - 11 de Desembre de 1997) descàrrega

» Modelatge (Instàncies i documents)

 • El municipi
  • Model Oficial Instància
   • Descripció
    Sol·licitud escrita feta per un particular a l'organisme competent sobre una matèria de tramitació prevista per la normativa vigent.
   • Qui ho pot fer?
    Tothom que vulgui adreçar-se a l'Ajuntament per sol·licitar o exposar el que, com a ciutadà, desitgi.
    La instància us servirà per fer:
    • Sol·licitud d'informació municipal.
    • Suggeriments i/o queixes.
    • Sol·licitud d'entrevista amb l'alcalde, regidors o tècnics municipals.
    • Sol·licitud d'ús d'espais públics i/o material per a celebracions populars
   • On es pot fer?
    Ajuntament de Soses
    Plaça de l’Ajuntament, núm. 1
    25181 Soses
    Telèfon 973797806
    Horari atenció al públic de 9.00 a 14.00 hores
   • Sol·licitud descàrrega
 • Ciutadà
  • Arrelament Social
   • Descripció
    Es tracta d'una autorització de residència temporal per raons d'arrelament. Ho poden sol·licitar els estrangers que es trobin a Espanya dins els supòsits determinats per l'art. 45.2,b) del RD 2393/2004.
    Normativa relacionada
    REAL DECRETO 2393/2004, de 30 de diciembre,por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
   • Qui el pot demanar?
    Aquelles persones estrangeres extracomunitàries, empadronades i residents al municipi, que puguin acreditar documentalment haver viscut a l'Estat durant 3 anys consecutius, anteriors al moment de la sol·licitud, i disposar de mitjans de vida. Caldrà també tenir coneixements de català i/o castellà, les dues llengües oficials al país.
   • Procediments
    Cal presentar la sol·licitud juntament amb tota la documentació necessària a l'Ajuntament de Soses. Aquesta sol·licitud serà adreçada al departament de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal de Lleida, que es posarà en contacte amb la persona per convocar-la a una entrevista on haurà d'aportar els originals de tota la documentació presentada.
   • On es pot fer?
    Ajuntament de Soses
    Plaça de l’Ajuntament, núm. 1
    25181 Soses
    Telèfon 973797806
    Horari atenció al públic de 9.00 a 14.00 hores
   • Sol·licitud descàrrega
   • Documentació a presentar descàrrega
  • Alta Padró Municipal
   • Descripció
    Tràmits necessaris que han de fer les persones que vénen d'un altre municipi de l'Estat o d'un altre país i volen ser donats d'alta al padró. Cal estar empadronat per accedir als serveis municipals i per tramitar altres documents (DNI, passaport...)
   • Qui ho pot fer?
    Les persones majors d'edat que viuen a Soses. Aquest tràmit no es pot delegar, s'ha d'efectuar personalment.
    En cas de ser menor de edat, l'alta l'ha de fer el pare, la mare o el tutor o tutora. Si els pares estan separats, ho farà el que té la guàrdia i custòdia o l'altra part amb l'autorització corresponent. Sempre amb el llibre de família.
    En cas de persones en geriàtrics, ho pot fer un familiar o un responsable del geriàtric on és ingressada la persona.
   • On es pot fer?
    Ajuntament de Soses
    Plaça de l’Ajuntament, núm. 1
    25181 Soses
    Telèfon 973797806
    Horari atenció al públic de 9.00 a 14.00 hores
   • Quina documentació necessito?
    Per als ciutadans de l'Estat espanyol majors d'edat: original i fotocòpia del DNI o passaport, imprès d'alta de residència i l'escriptura de propietat, el contracte de lloguer o qualsevol altre document oficial que acrediti el dret a ocupar l'habitatge.
    Per als naixements: llibre de família on consti inscrit el nadó i el DNI, passaport o permís de residència del pare o la mare.
    Per als estrangers: original i fotocòpia del passaport (per els comunitaris, carnet d'identitat d'origen si el tenen) o targeta de residència en vigor.
    Per a menors amb pares separats: sentència o conveni de separació, llibre de família i declaració jurada.
    Per a una persona incapacitada: original i fotocòpia del document d'identitat i de la sentència judicial on consti la guàrdia i custòdia de l'incapacitat.
    * En alguns casos l'Ajuntament podrà demanar altra documentació que consideri necessària i complementària per acreditar la veracitat de les dades.
   • Com ho puc fer?
    Actualment només es pot tramitar presencialment, presentant la documentació necessària a:
    Ajuntament de Soses
    Plaça de l’Ajuntament, núm. 1
    25181 Soses
    Telèfon 973797806
    Horari atenció al públic de 9.00 a 14.00 hores
   • Preu
    5 €
  • Baixa Padró Municipal
   • Descripció
    La baixa del Padró Municipal és dóna per tres circumstàncies:
    1.- Comunicació a l'Ajuntament d'una defunció
    2.- Comunicació de la marxa d'Espanya d'una persona estrangera
    3.- Marxa a un altre poble de l'Estat espanyol. En aquest cas, no us heu de donar de baixa a l'Ajuntament del poble d'on marxeu.
    Això ho farà directament l'Ajuntament del poble de destí.
   • Qui ho pot fer?
    1.- Defunció: qualsevol ciutadà que aporti el certificat de defunció de la persona a donar de baixa
    2.- Estranger que marxa d'Espanya: qualsevol persona que aporti la documentació necessària.
   • On es pot fer?
    Ajuntament de Soses
    Plaça de l’Ajuntament, núm. 1
    25181 Soses
    Telèfon 973797806
    Horari atenció al públic de 9.00 a 14.00 hores
   • Quina documentació necessito?
    - Per defunció: fotocòpia del certificat de defunció
    - Per marxa d'Espanya: Declaració degudament omplerta on consti el trasllat i fotocòpia del passaport
   • Com ho puc fer?
    Actualment només es pot tramitar presencialment, presentant la documentació necessària.
    Heu de tenir en compte que cal portar els documents originals dels quals es demana també la fotocòpia, ja que s'ha de comprovar la seva validesa. Si només porteu l'original, l'Ajuntament us farà la fotocòpia.
    Observacions:
    - Si marxeu a un poble de l'Estat espanyol, la baixa del Padró d'habitants no l'ha de fer el ciutadà, sinó que la fa l'Ajuntament de destí. És a dir, quan una persona s'inscriu al Padró d'habitants del nou municipi, només cal que declari en quin municipi vivia fins ara i, entre ajuntaments, es comuniquen altes i baixes.
    - Els espanyols que se'n vagin a l'estranger no poden demanar la baixa del Padró directament, sinó que ho han de comunicar al consulat espanyol del país on resideix, que ho transmetrà a l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i aquest al padró municipal.
    - En el cas d'una persona estrangera que marxa d'Espanya, és convenient que comuniqui la baixa, perquè si no, continuaria inscrita indefinidament al Padró Municipal, ja que no hi ha comunicació entre diferents països.
   • Preu
    Gratuït.
  • Modificació Padró Municipal
   • Descripció
    En el cas que hi hagi qualsevol error de gravació o alguna modificació de les dades inscrites al Padró, aquestes es poden modificar.
    Dades que poden ser modificables: Nom, cognoms, data de naixement, lloc de naixement, província de naixement, estudis, sexe, nacionalitat, número de DNI, permís de residència o passaport.
   • Qui ho pot fer?
    Qualsevol ciutadà o ciutadana empadronat a Soses que hagi de variar les seves dades personals.
    Aquest tràmit el pot fer la persona afectada o una altra que aporti la documentació original necessària.
   • On es pot fer?
    Ajuntament de Soses
    Plaça de l’Ajuntament, núm. 1
    25181 Soses
    Telèfon 973797806
    Horari atenció al públic de 9.00 a 14.00 hores
   • Quina documentació necessito?
    Document original que justifiqui la modificació.
   • Com ho puc fer?
    Actualment només es pot tramitar presencialment, presentant la documentació necessària a:
    Ajuntament de Soses
    Plaça Ajuntament, 1
    Soses - 25181
    De dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores
   • Preu
    5 €
  • Empadronament (Permis propietari en blanc) descàrrega
  • Reagrupació Familiar
   • Descripció del tràmit
    Informe de disponibilitat d'habitatge adequat per a reagrupament familiar d'estrangers.
   • Qui ho pot sol·licitar?
    Qualsevol persona estrangera, major d'edat, amb residència a Mollet del Vallès i amb permís legal de residència per un any, i que vulgui portar algun dels seus familiars a viure amb ella (cònjuge, fills o menors al seu càrrec, ascendents del reagrupant o del cònjuge).
   • Com es pot fer el tràmit?
    Cal presentar la sol·licitud i adjuntar la documentació següent:
    - Document d'identitat (passaport o targeta NIE).
    - Títol pel qual s'habita al domicili (escriptura de propietat o contracte de lloguer). Cal portar-ne l'original i una còpia a efectes del seu acarament.
    - Cèdula d'habitabilitat de l'habitatge en qüestió (en cas de tenir-la).
    - Justificant d'empadronament i convivència.
    En el moment de presentar la sol·licitud cal fer efectiu el pagament de la taxa corresponent. Un cop fet això, els serveis municipals es posaran en contacte amb l'interessat.
   • On es pot fer el tràmit?
    Ajuntament de Soses
    Plaça de l’Ajuntament, núm. 1
    25181 Soses
    Telèfon 973797806
    Horari atenció al públic de 9.00 a 14.00 hores
   • Preu
    5 €
   • Sol·licitud Reagrupació Familiar descàrrega
   • Documentació a presentar descàrrega
 • La casa
  • Llicència obra menor
   • Descripció
    Sol·licitud del permís que dóna l'Ajuntament per fer obres que no estan classificades com a majors, com:
    - obres fetes a la via pública (construcció i reparació de guals, col·locació de rètols o anuncis lluminosos, col·locació de marquesines, canalització i serveis a la via pública...)
    - obres de reparació, modificació o millora d'edificis (modificació de l'aspecte interior dels edificis, col·locació de portes i persianes en obertures, col·locació, reparació o substitució de tuberies d'instal·lacions, desguassos i clavegueram)
    - obres en solars o patis (tancat provisional de solars, moviments de terres, murs de contenció, piscines...)
   • Qui ho pot fer?
    La persona promotora de l'obra, tant sigui el propietari, el constructor o el llogater de l'edifici.
   • On es pot fer?
    Ajuntament de Soses
    Plaça de l’Ajuntament, núm. 1
    25181 Soses
    Telèfon 973797806
    Horari atenció al públic de 9.00 a 14.00 hores
   • Quina documentació necessito?
    - Instància (Imprès sol·licitud obra menor) per triplicat.
    - Pressupost
    - Assumeix de direcció d'un/a tècnic quan calgui.
    - Projecte tècnic quan calgui.
   • Preu
    Regulat segons Ordenança Fiscal reguladora d'impost i taxa. descàrrega
   • Sol·licitud
    - Instància d'Obres descàrrega
    - Pressupost descàrrega
    - Normativa Legal descàrrega
  • Llicència obra major
   • Descripció
    És el permís que dóna l'Ajuntament per fer obres majors com:
    - Obres es refereixen a construccions de nova planta
    - Reforma o restauració d'edificacions existents
    - Ampliació de volum d'edificació
    - Modificació de la façana
    - Obres de consolidació
    - Reforç d'estructura
    - Obres d'urbanització
    - Enderroc d'edificacions o construccions
   • Qui ho pot fer?
    El promotor de l'obra
   • On es pot fer?
    Ajuntament de Soses
    Plaça de l’Ajuntament, núm. 1
    25181 Soses
    Telèfon 973797806
    Horari atenció al públic de 9.00 a 14.00 hores
   • Quina documentació necessito?
    - Sol·licitud segons model normalitzat
    - Dos exemplars omplerts del qüestionari d'Estadística, Edificació i Habitatge de la Generalitat
    - Fulls d'assumeix de direcció dels/de les tècnics/ques directors/es de l'obra ( arquitecte/a, aparellador/a, enginyer/a, etc.)
    - Fotocòpia NIF o CIF
    - Estudi seguretat
    - Projecte de Telecomunicacions
    - Plànol estat de la vorera, senyalant elements d'urbanització i mobiliari urbà (2 còpies)
   • Preu
    Regulat segons Ordenança Fiscal reguladora d'impost i taxa. descàrrega
   • Sol·licitud
    - Llicència Obra Major descàrrega
    - Normativa Legal descàrrega
    - Sol·licitud Llicència Ús i Ocupació (1a ocupació) descàrrega

Pl. de l'Ajuntament, 1
Tel. 973 79 78 06
Fax 973 79 78 09
ajuntament@soses.ddl.net

Descàrrega de documents
Telèfons d'interés
Reserva Pàdel
Manual Abonament Piscina
El porta a porta
Servei d'Ocupació de Catalunya
Incidències Viàries
Cartografia digital
Poum Soses
eBando
Programa Festa Major
e.Fact
e-FACT
e-NOTUM
e.Contractació
Seu Electrònica
Govern Obert i Transparència